ผลิตภัณฑ์

LuciPac A3 Surface

LuciPac A3 Surface  เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้เก็บตัวอย่างจากพื้นผิวต่างๆ (Swab test ) เพื่อทดสอบความสะอาดของพื้นผิว บรรจุอยู่ในซองลามิเนตป้องกันความชื้น ซองละ 20 แท่ง แต่ละซองจะถูกบรรจุรวมกันในถุงพลาสติกใสมีซิปขนาดใหญ่ ถุงซิปแบบใส 1 ถุงจะบรรจุ ซองลามิเนตจำนวน 5 ซอง ดังนั้นถุงซิปใส 1 ถุงจะมี LuciPac A3 Surface บรรจุอยู่ทั้งหมด 100 แท่ง

LuciPac A3 Surface แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

1.ส่วนด้ามจับเป็นสีเขียวเข้ม
2.ส่วนก้านเก็บตัวอย่าง สีขาว มีสำลีแห้งหุ้มอยู่ที่ส่วนท้าย
3.ส่วนปลอก สีขาวขุ่น แบ่งเป็น 3 ช่อง คือ ส่วนท้ายสุด บรรจุผง Luminescent Reagent มีอะลูมิเนียมฟอยล์กั้นปิดด้านบน เรียกว่า ช่องที่เกิดปฏิกิริยา  ส่วนถัดมาด้านบนเป็นช่องเก็บ Releasing Reagent ที่เป็นของเหลว ด้านบนของช่องมีอะลูมิเนียมกั้นอีกชั้นหนึ่ง ส่วนสุดท้ายที่อยู่บนสุดจะเป็นช่องเปิดที่ก้านเก็บและด้ามจับเสียบอยู่

 

หลักการทำงาน/ กลไกการทำงาน (Principle of operation/ mechanism)
KIKKOMAN ATP+ADP+AMP Hygiene Monitoring System เป็นระบบการตรวจความสะอาด (Cleaning) ของพื้นผิวต่างๆ เช่น เครื่องจักรผลิตอาหาร, ภาชนะบรรจุอาหาร, มือ, เครื่องมือแพทย์, เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการทำงานพยาบาล, เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในหอผู้ป่วยใน, เครื่องครัว ฯลฯ และตัวอย่างน้ำหรือของเหลวอื่น หลังการทำความสะอาด เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนั้นสะอาดปลอดภัยพร้อมต่อการใช้งานครั้งต่อไป โดยตรวจวัด ATP, ADP และ AMP ที่เหลืออยู่ในจุดที่ต้องการตรวจสอบ

ATP: Adenosine TriPhosphate คือสารที่ให้พลังงาน ซึ่งเป็นโมเลกุลสารพื้นฐานที่เกิดขึ้นจากระบบเมตาบอลิซึ่มของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ATP จึงสามารถใช้เป็นค่าที่บ่งบอกถึงการมีอยู่ของอินทรียวัตถุ เช่น เชื้อโรคต่างๆ หรือ เศษอาหารที่เชื้อโรคใช้เป็นแหล่งอาหารในการเจริญเติบโตและแพร่กระจายโรค ดังนั้น เราจึงใช้ ATP เป็นค่าที่ชี้วัดประสิทธิภาพการทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ ซึ่งใช้กันอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมอาหาร และโรงพยาบาล ผู้ใช้งานจะต้องกำหนดค่ามาตรฐานของความสะอาด( Validation) จากการประเมินความเสี่ยงของการปนเปื้อนของแต่ละจุด ร่วมกับการทำการทดลอง หากตรวจแล้วค่าที่ได้สูงกว่าค่ามาตรฐานแสดงว่าการทำความสะอาดนั้นไม่เพียงพอ หากค่าต่ำกว่าค่ามาตรฐาน จะหมายความว่าได้ทำความสะอาดอย่างเพียงพอแล้ว

เนื่องจาก ATP เป็นสารที่มีความเสถียรต่ำ เมื่อปลดปล่อยพลังงานแล้วจะเปลี่ยนแปลงไปเป็น ADP (Adenosine DiPhosphate) และ AMP (Adenosine MonoPhosphate) ซึ่งมีความเสถียรมากกว่า ในธรรมชาติจึงพบ ADP และ AMP มากกว่า และ KIKKOMAN ATP+ADP+AMP Hygiene Monitoring System เป็นอุปกรณ์เดียวในขณะนี้ที่สามารถตรวจวัดการมีอยู่ของ ทั้ง ATP, ADP และ AMP ดังรายละเอียดของปฏิกิริยา

วิธีการใช้

1 .เริ่มจากการเก็บตัวอย่าง โดย ดึงแท่งเก็บตัวอย่างออกจากปลอก LuciPac A3 Suface แล้วจุ่มส่วนปลายในน้ำสะอาด(กรณีเครื่องมือแห้ง) จากนั้นถูส่วนปลายลงบนพื้นผิวทั่วไป เช่น
2.เมื่อเก็บตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว นำแท่งเก็บตัวอย่างมาเสียบเข้าไปในปลอก ของ LuciPac A3 surface เพื่อทำปฏิกิริยา และอ่านค่าต่อไป โดย จะต้องเสียบให้ทะลุอะลูมิเนียมฟอยล์ลงไป โดยจะทะลุไปในชั้นของ Releasing Reagent ที่อยู่ชั้นบนก่อน แล้วจึงทะลุลงไปยังชั้นของ Reagent ที่อยู่ท้ายสุด ทำให้ของเหลวด้านบนไหลลงไปผสมกับผง Reagent จากนั้นเขย่าหลอดให้เข้ากัน

3.นำแท่งเก็บตัวอย่าง ใส่ในเครื่อง Lumitester SMART หรือ Lumitester PD-30 ในช่องที่มีฝาครอบด้านบนของเครื่องแล้วอ่านค่าการเรืองแสงที่ได้

การเรืองแสงจะเกิดขึ้นเมื่อสารชื่อ Luciferin เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น โดยใช้พลังงานจาก ATP แล้วเปลี่ยนเป็นสารชื่อ Oxyluciferin พร้อมเรืองแสงออกมา ปฏิกิริยานี้จะต้องใช้เอนไซม์ Luciferase เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

สามารถอ่านค่าการเรืองแสงที่เกิดขึ้นนี้ได้โดยนำไปตรวจในเครื่อง Lumitester SMART หรือ Lumitester PD-30 โดยค่าการเรืองแสงนั้น จะแสดงออกมาเป็นตัวเลขในหน่วย RLU (Relative Light Unit)

วีดีโอวิธีการใช้

ตารางค่ามาตรฐาน

Operation Examples

Restaurant,Food service facilities