ผลิตภัณฑ์

LuciPac A3 Water

LuciPac A3 Water เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้เก็บตัวอย่างน้ำ และของเหลวอื่น เพื่อทดสอบความสะอาดของตัวอย่างน้ำ และของเหลวอื่น มีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอก บรรจุอยู่ในซองลามิเนตป้องกันความชื้น ซองละ 20 แท่ง แต่ละซองจะถูกบรรจุรวมกันในถุงพลาสติกใสมีซิปขนาดใหญ่ ถุงซิปแบบใส 1 ถุงจะบรรจุ ซองลามิเนตจำนวน 5 ซอง ดังนั้นถุงซิปใส 1 ถุงจะมี LuciPac A3 Water บรรจุอยู่ทั้งหมด 100 แท่ง

วิธีการใช้

1 .เริ่มจากการเก็บตัวอย่าง ผู้ใช้งานจะต้องทำการเก็บตัวอย่างน้ำหรือของเหลวอื่น โดย ดึงแท่งเก็บตัวอย่างออกจากปลอก LuciPac A 3Water แล้วจุ่มส่วนปลายลงในตัวอย่างน้ำหรือของเหลว

2.เมื่อเก็บตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว นำแท่งเก็บตัวอย่างมาเสียบเข้าไปในปลอก ของ LuciPac A3 water เพื่อทำปฏิกิริยา และอ่านค่าต่อไป โดย จะต้องเสียบให้ทะลุอะลูมิเนียมฟอยล์ลงไป โดยจะทะลุไปในชั้นของ Releasing Reagent ที่อยู่ชั้นบนก่อน แล้วจึงทะลุลงไปยังชั้นของ Reagent ที่อยู่ท้ายสุด ทำให้ของเหลวด้านบนไหลลงไปผสมกับผง Reagent จากนั้นเขย่าหลอดให้เข้ากัน

3.นำแท่งเก็บตัวอย่าง ใส่ในเครื่อง Lumitester SMART หรือ Lumitester PD-30 ในช่องที่มีฝาครอบด้านบนของเครื่องแล้วอ่านค่าการเรืองแสงที่ได้
การเรืองแสงจะเกิดขึ้นเมื่อสารชื่อ Luciferin เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น โดยใช้พลังงานจาก ATP แล้วเปลี่ยนเป็นสารชื่อ Oxyluciferin พร้อมเรืองแสงออกมา ปฏิกิริยานี้จะต้องใช้เอนไซม์ Luciferase เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

สามารถอ่านค่าการเรืองแสงที่เกิดขึ้นนี้ได้โดยนำไปตรวจในเครื่อง Lumitester SMART หรือ Lumitester PD-30 โดยค่าการเรืองแสงนั้น จะแสดงออกมาเป็นตัวเลขในหน่วย RLU (Relative Light Unit)

วีดีโอวิธีการใช้

เมื่อเก็บตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว นำแท่งเก็บตัวอย่างมาเสียบเข้าไปในปลอก LuciPac A3 Surface สำหรับ LuciSwab ES เป็นแท่งเก็บตัวอย่างที่ไม่มีปลอก จึงต้องใช้ปลอกของ LuciPac A3 Water หรือ LuciPac A3 Surface เพื่อทำปฏิกิริยา และอ่านค่าต่อไป
เมื่อนำแท่งเก็บตัวอย่างเสียบลงไปในปลอก จะต้องเสียบให้ทะลุอะลูมิเนียมฟอยล์ลงไป โดยจะทะลุไปในชั้นของ Releasing Reagent ที่อยู่ชั้นบนก่อน แล้วจึงทะลุลงไปยังชั้นของ Reagent ที่อยู่ท้ายสุด ทำให้ของเหลวด้านบนไหลลงไปผสมกับผง Reagent จากนั้นเขย่าหลอดให้เข้ากัน แล้วนำเข้าไปเสียบในเครื่อง Lumitester SMART หรือ Lumitester PD-30 ในช่องที่มีฝาครอบด้านบนของเครื่องแล้วอ่านค่าการเรืองแสงที่ได้
การเรืองแสงจะเกิดขึ้นเมื่อสารชื่อ Luciferin เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น โดยใช้พลังงานจาก ATP แล้วเปลี่ยนเป็นสารชื่อ Oxyluciferin พร้อมเรืองแสงออกมา ปฏิกิริยานี้จะต้องใช้เอนไซม์ Luciferase เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

สามารถอ่านค่าการเรืองแสงที่เกิดขึ้นนี้ได้โดยนำไปตรวจในเครื่อง Lumitester SMART หรือ Lumitester PD-30 โดยค่าการเรืองแสงนั้น จะแสดงออกมาเป็นตัวเลขในหน่วย RLU (Relative Light Unit)