ผลิตภัณฑ์

LuciPac A3 Water

LuciPac A3 Water เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้เก็บตัวอย่างน้ำ และของเหลวอื่น เพื่อทดสอบความสะอาดของตัวอย่างน้ำ และของเหลวอื่น มีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอก บรรจุอยู่ในซองลามิเนตป้องกันความชื้น ซองละ 20 แท่ง แต่ละซองจะถูกบรรจุรวมกันในถุงพลาสติกใสมีซิปขนาดใหญ่ ถุงซิปแบบใส 1 ถุงจะบรรจุ ซองลามิเนตจำนวน 5 ซอง ดังนั้นถุงซิปใส 1 ถุงจะมี LuciPac A3 Water บรรจุอยู่ทั้งหมด 100 แท่ง

LuciPac A3 Water แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

1.ส่วนด้ามจับเป็นสีเขียวเข้ม
2.ส่วนก้านเก็บตัวอย่าง สีแดง เมื่อน้ำเกาะเต็มทุกช่องของก้านเก็บ จะมีปริมาตร 0.15 มล.
3.ส่วนปลอก สีขาวขุ่น แบ่งเป็น 3 ช่อง คือ ส่วนท้ายสุด บรรจุผง Luminescent Reagent มีอะลูมิเนียมฟอยล์กั้นปิดด้านบน เรียกว่า ช่องที่เกิดปฏิกิริยา ส่วนถัดมาด้านบนเป็นช่องเก็บ Releasing Reagent ที่เป็นของเหลว ด้านบนของช่องมีอะลูมิเนียมกั้นอีกชั้นหนึ่ง ส่วนสุดท้ายที่อยู่บนสุดจะเป็นช่องเปิดที่ก้านเก็บและด้านจับเสียบอยู่

หลักการทำงาน/ กลไกการทำงาน (Principle of operation/ mechanism)

KIKKOMAN ATP+ADP+AMP Hygiene Monitoring System เป็นระบบการตรวจความสะอาด (Cleaning) ของพื้นผิวต่างๆ เช่น เครื่องจักรผลิตอาหาร, ภาชนะบรรจุอาหาร, มือ, เครื่องมือแพทย์, เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการทำงานพยาบาล, เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในหอผู้ป่วยใน, เครื่องครัว ฯลฯ และตัวอย่างน้ำหรือของเหลวอื่น หลังการทำความสะอาด เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนั้นสะอาดปลอดภัยพร้อมต่อการใช้งานครั้งต่อไป โดยตรวจวัด ATP, ADP และ AMP ที่เหลืออยู่ในจุดที่ต้องการตรวจสอบ

ATP: Adenosine TriPhosphate คือสารที่ให้พลังงาน ซึ่งเป็นโมเลกุลสารพื้นฐานที่เกิดขึ้นจากระบบเมตาบอลิซึ่มของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ATP จึงสามารถใช้เป็นค่าที่บ่งบอกถึงการมีอยู่ของอินทรียวัตถุ เช่น เชื้อโรคต่างๆ หรือ เศษอาหารที่เชื้อโรคใช้เป็นแหล่งอาหารในการเจริญเติบโตและแพร่กระจายโรค ดังนั้น เราจึงใช้ ATP เป็นค่าที่ชี้วัดประสิทธิภาพการทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ ซึ่งใช้กันอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมอาหาร และโรงพยาบาล ผู้ใช้งานจะต้องกำหนดค่ามาตรฐานของความสะอาด( Validation) จากการประเมินความเสี่ยงของการปนเปื้อนของแต่ละจุด ร่วมกับการทำการทดลอง หากตรวจแล้วค่าที่ได้สูงกว่าค่ามาตรฐานแสดงว่าการทำความสะอาดนั้นไม่เพียงพอ หากค่าต่ำกว่าค่ามาตรฐาน จะหมายความว่าได้ทำความสะอาดอย่างเพียงพอแล้ว

เนื่องจาก ATP เป็นสารที่มีความเสถียรต่ำ เมื่อปลดปล่อยพลังงานแล้วจะเปลี่ยนแปลงไปเป็น ADP (Adenosine DiPhosphate) และ AMP (Adenosine MonoPhosphate) ซึ่งมีความเสถียรมากกว่า ในธรรมชาติจึงพบ ADP และ AMP มากกว่า และ KIKKOMAN ATP+ADP+AMP Hygiene Monitoring System เป็นอุปกรณ์เดียวในขณะนี้ที่สามารถตรวจวัดการมีอยู่ของ ทั้ง ATP, ADP และ AMP ดังรายละเอียดของปฏิกิริยา

วิธีการใช้

1 .เริ่มจากการเก็บตัวอย่าง ผู้ใช้งานจะต้องทำการเก็บตัวอย่างน้ำหรือของเหลวอื่น โดย ดึงแท่งเก็บตัวอย่างออกจากปลอก LuciPac A 3Water แล้วจุ่มส่วนปลายลงในตัวอย่างน้ำหรือของเหลว

2.เมื่อเก็บตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว นำแท่งเก็บตัวอย่างมาเสียบเข้าไปในปลอก ของ LuciPac A3 water เพื่อทำปฏิกิริยา และอ่านค่าต่อไป โดย จะต้องเสียบให้ทะลุอะลูมิเนียมฟอยล์ลงไป โดยจะทะลุไปในชั้นของ Releasing Reagent ที่อยู่ชั้นบนก่อน แล้วจึงทะลุลงไปยังชั้นของ Reagent ที่อยู่ท้ายสุด ทำให้ของเหลวด้านบนไหลลงไปผสมกับผง Reagent จากนั้นเขย่าหลอดให้เข้ากัน

3.นำแท่งเก็บตัวอย่าง ใส่ในเครื่อง Lumitester SMART หรือ Lumitester PD-30 ในช่องที่มีฝาครอบด้านบนของเครื่องแล้วอ่านค่าการเรืองแสงที่ได้
การเรืองแสงจะเกิดขึ้นเมื่อสารชื่อ Luciferin เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น โดยใช้พลังงานจาก ATP แล้วเปลี่ยนเป็นสารชื่อ Oxyluciferin พร้อมเรืองแสงออกมา ปฏิกิริยานี้จะต้องใช้เอนไซม์ Luciferase เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

สามารถอ่านค่าการเรืองแสงที่เกิดขึ้นนี้ได้โดยนำไปตรวจในเครื่อง Lumitester SMART หรือ Lumitester PD-30 โดยค่าการเรืองแสงนั้น จะแสดงออกมาเป็นตัวเลขในหน่วย RLU (Relative Light Unit)

วิธีการใช้ Lumitester SMART