ผลิตภัณฑ์

Lumitester PD-30

ด้านหน้าประกอบด้วยส่วนหน้าจอแสดงผล (display panel) สำหรับแสดงค่าความเข้มแสง และส่วนหน้าปุ่มควบคุมการทำงาน ใช้ควบคุมการทำงานต่างๆของเครื่อง  ด้านข้างประกอบด้วยช่องเสียบสาย USB สำหรับถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้านหลังประกอบด้วยฝาครอบแบตเตอร์รี่ สำหรับเก็บถ่านอัลคาไลน์ที่ใช้เป็นแหล่งพลังงานของเครื่อง

ด้านบนประกอบด้วยฝาครอบ สำหรับปิดครอบช่องที่ใช้ใส่ LuciPac A3 Water หรือ LuciPac A3 Surface ลงไป เมื่อต้องการอ่านค่า จะต้องปิดฝาครอบให้สนิทก่อนกดปุ่ม Enter จึงจะสามารถอ่านค่าได้