ผลิตภัณฑ์

LuciSwab ES

LuciSwab ES 2.0-2.2 mm /2.8-3.2mm /3.7-4.2 mm ความยาว 2.5 เมตร ใช้สำหรับเก็บตัวอย่าง ภายในอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่เป็นหลอดท่อ เช่น กล้องส่องทางเดินอาหาร

วิธีการใช้
จุ่มส่วนปลายในน้ำสะอาด (กรณีกล้องส่องทางเดินอาหารแห้ง) จากนั้นค่อยๆ นำส่วนปลาย สอดเข้าทางช่อง Biopsy channel โดยเลือกขนาดของ Long swab ที่มีช่องเส้นผ่านศูนย์กลางใกล้เคียงกับขนาดของ กล้องส่องทางเดินอาหาร