ผลิตภัณฑ์

For Food Safety and Hygiene Monitoring System

ATP Rapid Hygiene Monitoring, ATP Measurement (highly sensitive) Microorganism Detection, and Histamine Test, etc…

ATP Rapid Hygiene Monitoring System

Lumitester Smart

Lumitester PD-30

LuciPac A3 Surface

LuciPac A3 Water

LuciSwab ES

วัตถุประสงค์การใช้งาน (intended use)

เพื่อตรวจสอบหาปริมาณ ATP (พลังงานสำหรับสิ่งมีชีวิต) ที่ยังคงตกค้างบนอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตหลังจากผ่านขั้นตอนการล้างทำความสะอาด( Cleaning) แล้ว เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ดังกล่าวมีความสะอาดเพียงพอต่อการผลิตต่อไปหรือไม่ จุดเด่นคือ ความง่ายในการใช้งาน สามารถใช้ร่วมกับการทำ culture media ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว สามารถทราบผลความสะอาดได้ภายในระยะเวลาเพียง 10 วินาที จึงถือเป็นเครื่องมือทดสอบที่ช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาหยุดของสายผลิต และลดความเสียหายเมื่อเกิดการผลิตที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ATP Rapid Hygiene Monitoring System จึงได้รับความเชื่อถืออย่างกว้างขวางจากโรงงานผู้ผลิตในหลายประเทศ

เหมาะสำหรับ สถานที่ผลิตอาหาร เช่นเครื่องจักรผลิตอาหาร หรือ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอาหาร เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของสินค้า (Quality Control) นอกจากนี่ยังใช้ตรวจสอบความสะอาด ในโรงพยาบาล เช่น เครื่องมือทางการแพทย์ กล้องส่องทางเดินอาหาร ,ห้องทำงานของพยาบาล (nurse’s station), หอผู้ป่วยใน, ห้องครัว จึงเป็นที่นิยมมากในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร และ โรงพยาบาล และยังสามารถใช้กับเครื่องมือ ที่ต้องความคุมความสะอาดเป็นพิเศษก่อนการนำอุปกรณ์มาใช้หลังการทำความสะอาดแล้ว (Cleaning)